ลงทะเบียนขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ DIP CA
1 ข้อตกลงและเงื่อนไข
2 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
3 ยืนยันการส่งข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ DIP CA

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") กับผู้ขอใช้บริการที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขอใช้บริการ") โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้ มีอายุการใช้งาน 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้อนุมัติ และสามารถใช้งานบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เท่านั้น

2. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้ ต้องใช้งานร่วมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับ หลังจากเจ้าหน้าที่ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

3. ผู้ขอใช้บริการ ตกลงและเข้าใจดีว่า ต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อเข้าถึงกุญแจส่วนตัว (Private Key) ของผู้ขอใช้บริการ โดยผ่านระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (e-Authentication) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ขอใช้บริการในเอกสารนิติกรรม หรือสัญญา และยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้าง หรือนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ใช้โดยผิดเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ฯ และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ขอใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการด้วยตนเอง

4. ผู้ขอใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และยินยอมให้ผู้ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในการยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ขอใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้ขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

5. ผู้ขอใช้บริการ ต้องไม่นำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ ซึ่งใช้ในบังคับอยู่แล้วในขณะนี้ หรือทั้งที่จะได้ออกมาใช้บังคับต่อไปในภายหน้า

6. ผู้ขอใช้บริการ ตกลงและยอมรับปฏิบัติตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Policy/Certification Practice Statement) ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

7. ผู้ขอใช้บริการ มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไว้เป็นความลับ หากมีผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

8. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9. หากผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แม้ข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการ และ/หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใด ๆ อันเนื่องมาจากการระงับการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ขอใช้บริการแต่ประการใด

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน

ข้อมูลเพื่อการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) *
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
คำนำหน้าชื่อ *
อื่น ๆ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
สัญชาติ *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วันออกบัตร *
วันหมดอายุ *
หนังสือเดินทางเลขที่
ประเทศ
วันหมดอายุ *

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *

ที่อยู่สำนักงาน
เลขที่ *
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่ห้อง
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่ห้อง
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
ต่อ
โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องมีขีดกลาง -) *
อีเมล *
กรณีมอบอำนาจ
ข้าพเจ้า *
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ หนังสือเดินทางเลขที่ *
ข้าพเจ้า (กรุณาระบุ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล *
ขอมอบอำนาจให้ *
อื่น ๆ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ *
เป็นผู้กระทำการแทนข้าพเจ้าในการยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่

ยืนยันการส่งข้อมูล

ประเภท
ข้อมูลเพื่อการสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย) *
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขทะเบียนนิติบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
สัญชาติ *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
ตลอดชีพ
หนังสือเดินทางเลขที่
ประเทศ
วันหมดอายุ

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *

ที่อยู่สำนักงาน
เลขที่ *
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่ห้อง
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน/อาคาร
เลขที่ห้อง
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล *
กรณีมอบอำนาจ
ข้าพเจ้า *
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ หนังสือเดินทางเลขที่ *
ข้าพเจ้า
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล *
ขอมอบอำนาจให้ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ *
เป็นผู้กระทำการแทนข้าพเจ้าในการยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมทรัพย์สินทางทางปัญญา
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่

ส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อย

กรุณาตรวจสอบอีเมล
และข้อความ SMS ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล กรุณารอสักครู่ หรือตรวจสอบที่อีเมลขยะ
กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต